Game mini

LEGO Universe – PC – Gamescom 2010 Mini-game gameplay footage official video game preview trailer HDDeveloped by the LEGO Group and NetDevil, LEGO Universe is first massively multiplayer online game (MMOG) based on the …

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *